Stratcores Villkor

Villkor för åtkomst till Stratcores webbplats
Stratcore AB tillhandhåller denna webbplats och dess innehåll ”i befintligt skick” och gör inga utfästelser av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende webbplatsen eller dess tjänster förutom vad som överenskommits i avtal för en viss tjänst, oavsett kravets karaktär eller form, inom- eller utomkontraktuellt eller på annat sätt. Stratcore friskriver sig från alla vidare utfästelser och garantier, inbegripet garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Stratcore ska inte hållas ansvarigt för kompenserande, indirekta eller följdskador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom eller fordringar av tredje part som uppstår ur eller i samband med tillträde till eller användning av data på denna webbplats.

Villkoren för användning av Stratcores webbplats Stratcore, ger behörighet att öppna och visa webbplatsen Stratcore och elektroniskt kopiera och skriva ut i pappersform delar av denna webbplats uteslutande i informations- och referenssyfte. All annan användning av material på denna webbplats inklusive mångfaldigande för andra ändamål än ovannämnda, eller någon ändring, distribution eller återpublicering utan skriftligt medgivande från Stratcore är strängt förbjudet.

Alla rättigheter är förbehållna med avseende på all information, text, fotografier, design, grafik, bilder, ljud och videoinspelningar, animeringar och annat material och effekter (inklusive logotyper), som skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken eller andra immateriella rättigheter eller äganderätt som tillhör Stratcore eller andra tredje parter och ingår i webbplatsen Stratcore. Kunder och användare godkänner och accepterar att dessa rättigheter tillhör sina respektive ägare och är skyddade i alla former, typer av media och tekniker som existerar nu eller hädanefter utvecklas.

Användning av Information
Stratcore ska inte för något ändamål använda någon personlig information om enskilda individer, förutom när dessa individer specifikt och medvetet gett sitt medgivande. Exempel på sådana uppgifter är namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedagar och produktkommentarer. Stratcore kan dela anonyma sammanställningar eller sammanfattande information om sina kunder med partners eller andra tredje parter, men Stratcore ska inte sälja, hyra eller låna ut någon identifierbar information om sina kunder till tredje part.

Det utförda arbetets karaktär och all information som överförs till Stratcore från kunder ska hanteras konfidentiellt. Stratcore ska inte yppa eller på annat sätt lämna ut sådan information till någon person eller tredje part utan föregående skriftligt medgivande från kunden. Denna bestämmelse ska inte tillämpas för det fall att Stratcore enligt lag blir ålagd att uppge sådan information, eller om sådan information är eller blir allmänkunskap på annat sätt än genom utlämnande av Stratcore.

Betalningsmetod
Betalning ska ske på något av följande sätt. (i) Om ingen kredit överenskommits mellan Stratcore och kunden ska betalning ske med kreditkort via krypterad kommunikation, vilket garanterar säker överföring av kreditkortsuppgifterna. Stratcore ska registrera kreditkortsuppgifterna när kunden lägger en beställning för första gången. Kunden är skyldig att uppge sitt kreditkortsnummer när den registrerar efterföljande beställningar, för validering av Stratcore. Stratcore ska i samtliga fall utföra transaktioner med lämpliga kreditkortsföretag. Om valideringen misslyckas ska Stratcore kontakta kunden för orderbekräftelse och betalningsinformation innan översättningsprocessen. (ii) Om kreditavtal har överenskommits mellan Stratcore och kunden ska kunden betala Stratcore för alla överenskomna tjänster inom trettio (30) dagar från mottagandet av en faktura från Stratcore.

Serviceavtal
Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och Stratcore om tjänster som tillhandahålls av Stratcore. I händelse av att något meddelande, förslag, kontrakt, marknadsföringsmaterial eller avtal strider mot dessa villkor ska dessa villkor vara styrande. Överlämning av källmaterial (enligt definition nedan) innebär ett godkännande av alla dessa villkor

1. Definitioner
1.1 ”Stratcore” betyder Stratcore AB, en juridisk person som lyder under svensk lagstiftning.
1.2 ”Kund” betyder den individ eller det företag som verkställer detta avtal.
1.3 ”Källmaterial” avser de dokument, material och andra objekt som överlämnas till Stratcore för översättning enligt avtalet.
1.4 ”Leverabler” avser den slutgiltiga, översatta versionen av källmaterialet.

2. Prissättning
Stratcore förbehåller sig rätten att justera priser och/eller prisuppskattningar vid mottagandet och utvärderingen av det slutliga källmaterial som ska översättas. Kunden ska av Stratcore erhålla en uppskattning av tilläggsavgifter eller ändringar av leveransdatum innan översättningen utförs.

3. Kundspecifikationer
Stratcore ska översätta specialtermer enligt deras normala och konventionella betydelser, och i övrigt fatta beslut baserat på Stratcores normala produktionsförfaranden. Allt källmaterial ska vara läsbart och levereras till Stratcore i sådan form och vid den tidpunkt som Stratcore anger. Stratcore ansvarar inte för leveransförseningar som beror på att källmaterial inte har överlämnats i tid eller i rätt format.

4. Ändringar och/eller tillägg i källmaterialet
Alla ändringar av eller tillägg till källmaterialet ska överlämnas till Stratcore med tydlig angivelse av vad som ändrats och var ändringen har skett i förhållande till den tidigare överlämnade versionen. Pris och tidpunkt för införande av ändringar eller tillägg av källmaterial i den pågående översättningen ska fastställas på grundval av ändringarnas omfattning och konsekvenser samt hur stor del av arbetet som redan utförts. Kunden ska av Stratcore erhålla en uppskattning av merkostnaden innan ändringar eller tillägg görs av Stratcore.

5. Korrigeringar
Stratcore ska korrigera följande fel kostnadsfritt: Direkta felöversättningar, utelämnanden, stavfel, grammatiska fel, avsteg från någon godkänd ordlista. Kunden samtycker till att Stratcore inte påtar sig ansvar eller skyldighet för fel i översättningar såvida inte Stratcore erhåller skriftligt meddelande om felet/felen inom femton (15) dagar från det att leverablerna levererats till kunden. Stratcores enda skyldighet avseende ovanstående fel ska vara att korrigera leverablerna utan kostnad för kunden.

6. Ansvarsbegränsning
Stratcore ansvarar inte för några tillfälliga, särskilda eller följdskador eller förlust av något slag, inte heller för anspråk gentemot kunden av någon annan individ eller juridisk person, som härrör från eller i samband med tjänster som Stratcore tillhandahållit, oavsett typ av fordran eller grund för talan, inom- eller utomkontraktuellt eller på annan grund, och även om Stratcore har informerats om risken för sådana skador, och oaktat något som finns i relaterade förslag och annan dokumentation. Stratcore ska inte vara ansvarigt för förlust eller skada på eller för återsändning av källmaterialet.

7. Utfästelser och garantier
Stratcore intygar och garanterar att det ska utföra översättningen i enlighet med sina normala produktionsförfaranden. Kunden intygar och garanterar (i) att den äger eller är licenstagare av källmaterialet och alla delar därav, och (ii) att översättning av källmaterial och publicering, distribution, försäljning eller annan användning av leverablerna inte inkräktar på någon upphovsrätt, varumärke, patent eller annan rätt för någon tredje part.

8. Friskrivning från garanti
Stratcores ovanstående garantier tillhandahålls i stället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Stratcore ger inga garantier för att användningen av leverablerna eller någon åtföljande eller ingående information inte innebär intrång i patent, upphovsrätt eller affärshemlighet eller annan äganderätt för någon tredje part.

9. Uppsägning
I händelse av att kunden bryter detta avtal ska Stratcore ha rätt att säga upp avtalet, varefter:

Kunden ska betala hela inköpspriset enligt detta avtal för slutförda tjänster och pågående arbete. I händelse av att Stratcore bryter mot detta avtal ska kunden ha rätt att säga upp avtalet varefter Stratcore ska återsända kunden allt källmaterial och uppgifter som kunden tillhandahållit tillsammans med alla översatta produkter som existerar vid tidpunkten för uppsägningen. Ingendera part ska anses vara i strid eller dröjsmål avseende någon bestämmelse i detta avtal på grund av försenat eller bristande fullgörande på grund av orsaker relaterade till force majeure.

10. Äganderätt
All äganderätt till källmaterialet och, utom som anges nedan, leverablerna och all patenträtt, upphovsrätt, know-how och affärshemligheter däri är och förblir kundens exklusiva egendom. Oaktat ovanstående erkänner kunden att Stratcore har exklusiv äganderätt till all:

(i) metodik, information, programvara och databaser som används vid översättning av källmaterialet, och
(ii) uppfinningar, metodik, innovationer, know-how och databaser som utvecklats av Stratcore under översättningen av källmaterialet, inklusive all patenträtt, upphovsrätt, know-how och affärshemligheter däri. Med förbehållet att leverabler och upphovsrätt, know-how och affärshemligheter däri ska förbli Stratcores egendom (men inte risken) tills Stratcore erhållit fullständig betalning för dessa leverabler.

11. Sekretess
Det utförda arbetets karaktär och all information som överlämnas till Stratcore av kunden ska vara konfidentiell. Stratcore ska inte utan föregående medgivande av kunden avslöja eller på annat sätt yppa sådan information till någon annan än Stratcores auktoriserade anställda eller auktoriserade underleverantörer. Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas för det fall att Stratcore enligt lag blir ålagd att uppge sådan information, eller om sådan information är eller blir allmänkunskap på annat sätt än genom utlämnande av Stratcore.

12. Skadeersättning
Kunden ska gottgöra, försvara och hålla Stratcore, dess ägare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, representanter, agenter, efterträdare och övertagare skadeslösa för och mot alla förluster, skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga advokatarvoden, som härrör från, som uppstått i eller är förbundna med någon talan, process eller krav baserat på:

(i) fullgörandet av detta avtal av endera parten,
(ii) kundens brott mot sina förpliktelser, utfästelser och garantier enligt avtalet,
(iii) tillverkning, reklam, marknadsföring, försäljning eller distribution av någon artikel av kunden,
(iv) eventuella skatter, tullar, avgifter, taxor eller liknande avgifter som får tas ut av någon regering vid tillverkning, reklam, marknadsföring, användning, import, licensiering eller distribution av artiklar av kunden, eller
(v) något yrkande att någon del av leverablerna bryter mot någon upphovsrätt, varumärke, patent eller annan äganderätt.

13. Betalningsvillkor
Betalning ska ske enligt någon av följande metoder:

(i) Om ingen kredit överenskommits mellan Stratcore och kunden ska betalning ske med kreditkort via krypterad kommunikation, vilket garanterar säker överföring av kreditkortsuppgifterna. Stratcore ska registrera kreditkortsuppgifterna när kunden lägger en beställning för första gången. Kunden är skyldig att uppge sitt kreditkortsnummer när den registrerar efterföljande beställningar, för validering av Stratcore. Stratcore ska i samtliga fall utföra transaktioner med lämpliga kreditkortsföretag. Om valideringen misslyckas ska Stratcore kontakta kunden för orderbekräftelse och betalningsinformation innan översättningsprocessen.
(ii) Om kreditavtal har överenskommits mellan Stratcore och kunden ska kunden betala Stratcore för alla överenskomna tjänster inom trettio (30) dagar från mottagandet av en faktura från Stratcore.

14. Tillämplig lag
Detta avtal skall regleras av, tillämpas och tolkas enligt svensk lagstiftning.

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Översättningar - Transkreation – Copywriting - Undertextning
Voice-over - Redigering - Journalistiska artiklar - Flerspråkig DTP

Jag har alltid upplevt Stratcore som en engagerad, pålitlig och lösningsorienterad översättningsbyrå. Att arbeta som översättare för Stratcore ger mig möjlighet att fullt ut tillämpa mina språkliga och kreativa färdigheter som språkproffs. Snabb, enkel och vänlig kommunikation gör det möjligt att leverera översättningslösningar av hög kvalitet till slutkunderna. Jag uppskattar också att Stratcores projektledare alltid låter översättarna vara och känna sig som en del av teamet.

Randi K.

Medarbetare i Stratcores danska översättarteam

Stratcore upprätthåller de högsta standarderna för att säkerställa att kunden är helt nöjd och ser till att översättarna och alla andra som är involverade i produktionen av den slutliga publikationen är införstådda med detta.

David S.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore är en översättningsbyrå som värnar om kvaliteten och förstår vikten av riktigt bra översättningar. De är lätta att kommunicera med och besvarar frågor snabbt och professionellt. Som översättare åt Stratcore har man glädjen att få återkommande, intressanta uppdrag och att få göra översättningar åt väletablerade företag inom många olika branscher.

Ulrika B.

Medarbetare i Stratcores svenska översättarteam

Jag har arbetat heltid som frilansande översättare hos Stratcore i 16 år. Under åren har jag arbetat med en mängd olika uppdrag och jag har uppskattat allt från det intressanta källmaterialet till de realistiska tidsfristerna. Alla mina uppdrag har varit tillsammans med just Peter och Ylva och detta har skapat en verklig känsla av partnerskap och kontinuitet, inte minst har det varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med dem.

Mark T.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.